We offer you more sport experience.
Visit out other websites to find out more:

SNOWBOARDS

SKIS

WAKE

NBL SPORTS

NOBILE SPORTS

Regulamin

 

REGULAMIN PROMOCJI DLA KLIENTÓW

 

NOBILE SPORTS SP. Z O.O.

„Oddaj swoją starą deskę Nobile i ciesz się rabatem 40%”

 1. Niniejszy Regulamin Promocji („Regulamin”) określa zasady organizacji oraz warunki uczestnictwa w Promocji „Oddaj swoją starą deskę Nobile i ciesz się rabatem 40%” („Promocja”). Uczestnik przystępując do Promocji potwierdza zapoznanie się z treścią Regulaminu i akceptuje jego warunki.
 2. Organizatorem Promocji jest firma Nobile Sports Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (43-382), ul. Wapienicka 6, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000321453, REGON: 241076730, NIP: 5472099824 („Organizator”).
 3. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona w okresie trwania Promocji wszystkim jej potencjalnym uczestnikom w centrum testowym Nobile House, mieszczącym się w Kamping Chałupy 6, ul. Kaperska, 84-120 Chałupy
 4. Promocja trwa do 31 sierpnia 2022 r.
 5. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych będących konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego („Uczestnik”).
 6. Promocja polega na przyznaniu Uczestnikowi 40% rabatu na zakupy w sklepie Organizatora w zamian za oddanie w centrum testowym Nobile House, mieszczącym się w Kamping 6, ul. Kaperska, 84-120 Chałupy, używanej deski wyprodukowanej przez Organizatora.
 7. Aby wziąć udział w Promocji Uczestnik zobowiązany jest dostarczyć używaną deskę wyprodukowaną przez Organizatora („Deska”) do centrum testowego Nobile House. Aby Deska uprawniała Uczestnika do wzięcia udziału w Promocji musi spełniać odpowiednie parametry:
  1. Deska ma prawo nosić ślady użytkowania.
  2. Deska musi być w całości (nie może być złamana, bądź w częściach).
  3. Deska musi posiadać parametry deski produkowanej przez Organizatora, w szczególności nie może posiadać dziur, przewierceń, bądź zmian konstrukcyjnych, które miałyby służyć do innych celów niż uprawnianie kiteboardingu.
 8. Organizator zapewnia, że oddane Deski zostaną zutylizowane przez Organizatora bez szkody dla środowiska.
 9. Promocja nie narusza praw Uczestników wynikających z przepisów ogólnych, w szczególności z tytułu rękojmi czy gwarancji.
 10. Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być zgłaszane tylko i wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej w terminie 7 dni od daty zakończenia Promocji pod adres: Nobile Sports Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (43-382), ul. Wapienicka 6.
 11. Decyzja Organizatora zostanie przesłana do Uczestnika Promocji zgłaszającego reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Decyzja Organizatora jest ostateczna.
 12. Wszelkie spory wynikające z Regulaminu i Promocji rozpatrywane będą przez właściwy sąd powszechny.
 13. Promocja nie łączy się z innymi promocjami ogłoszonymi przez Organizatora.
 14. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestnika będą przetwarzane w celach związanych z organizacją Promocji, a ponadto mogą być przetwarzane jedynie gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych interesów Organizatora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Promocji. Klauzula informacyjna Organizatora umieszczona jest w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie w formie pisemnej, stosownym aneksem.

 


Załącznik nr 1  - Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Uczestników

Mając na względzie dbałość o właściwe dysponowanie Państwa danymi osobowymi informujemy, co następuje.

Administrator danych osobowych:

Nobile Sports Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (43-382), ul. Wapienicka 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku- Białej, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000321453, REGON: 241076730, NIP: 5472099824.

Kategorie danych osobowych:

Kategorie danych przetwarzanych przez Nobile Sports Sp. z o.o. to imię, nazwisko, inne informacje przekazywane wraz z oddaniem Deski Organizatorowi, dane przekazane wraz ze zgłoszenie reklamacji.

Cele przetwarzania danych osobowych:

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • rejestracji uczestnictwa w Promocji, kontaktu w związku z Promocją, skorzystania przez Uczestnika z przyznanego rabatu na zakupy w sklepie Organizatora.
 • umożliwienia dochodzenia lub ochrony przed ewentualnymi roszczeniami.

Podstawa przetwarzania danych osobowych:

Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest:

 • Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO)- w zakresie w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu organizacji i przeprowadzenia Promocji oraz skorzystania przez Państwa z przyznanego rabatu na zakupy w sklepie Organizatora,
 • Konieczność wykonania obowiązków nałożonych przepisami prawa na Administratora (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)- w zakresie w jakim Administrator wykorzysta dane w celu dokonania rozliczeń podatkowych związanych z Promocją,
 • prawnie uzasadniony interes Nobile Sports Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, danych kontaktowych, innych informacji przekazywanych w zgłoszeniu reklamacji, w celu obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń.

Udostępnianie danych osobowych:

Nobile Sports Sp. z o.o. może przekazywać dane osobowe swoim dostawcom, którzy świadczą usługi dla Administratora.

Nobile Sports Sp. z o.o. przekaże dane osobowe innym odbiorcom wyłącznie, jeżeli taki obowiązek będzie wynikał z obowiązujących przepisów prawa lub wiążącego orzeczenia władz publicznych.

Dane mogą być przekazane tylko w określonych celach, zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych osobowych. Odbiorcy danych są zobowiązani do przetwarzania Państwa danych osobowych wyłącznie zgodnie z instrukcjami Administratora i gdy mogą zaoferować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Państwa danych.

Państwa dane mogą być również przekazane w innych ściśle określonych przypadkach, w tym jeżeli jest to wymagane lub dozwolone przez prawo, jeżeli ich ujawnienie jest konieczne, aby zapobiec zagrożeniu życia, zdrowia lub bezpieczeństwa, lub jeżeli odpowiednie przepisy o ochronie danych osobowych zezwalają na to w inny sposób.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego:

Nobile Sports Sp. z o.o. nie przekazuje danych osobowych zebranych na potrzeby Promocji do państw trzecich tj. państw nienależących do Europejskiego Obszaru Gspodarczego (EOG).

Okres przetwarzania danych:

Dane osobowe będą przetwarzane:

 1. w zakresie danych zebranych w celu przeprowadzenia Promocji- do czasu zakończenia Promocji, okresu możliwości skorzystania przez Uczestnika z przyznanego rabatu, lub do czasu wycofania Państwa zgody na przetwarzanie danych,
 2. w zakresie danych zebranych w celu wykonania obowiązków nałożonych na Administratora przepisami prawa- przez okres wskazany we właściwych przepisach,
 3. w zakresie danych zebranych w toku komunikacji z Państwem- przez okres trzech lat od dnia zakończenia korespondencji z Państwem,
 4. w zakresie danych zebranych w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami- do dnia upływu terminu przedawnienia tych roszczeń.

Informacja o prawach przysługujących osobie, której dane dotyczą:

Osobie, której dane dotyczą przysługują następujące uprawnienia:

 • prawo do żądania od Nobile Sports Sp. z o.o. dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych, które przetwarzamy w związku z udziałem w Promocji w oparciu o jej regulamin, będący umową miedzy Państwem, a Administratorem,
 • w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Nobile Sports Sp. z o.o. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest wyrażona zgoda, prawo do przenoszenia danych,
 • w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest wyrażona zgoda, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednakże cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu skorzystania z powyższych uprawnień, prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres client.service@nobilesports.com  lub pisemnie na ww. adres siedziby Nobile Sports Sp. z o.o. tj. ul. Wapienicka 6, 43-382 Bielsko- Biała.

Obowiązek podania danych osobowych:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Promocji.

 


 

 

We offer you more sport experience.
Visit out other websites to find out more:

SNOWBOARDS

SKIS

WAKE

NBL SPORTS

NOBILE SPORTS